Po polsku

Jak przyjechać według BezViz (Visa Free):

 1. Cudzoziemcy mogą przyjechać do Białorusi i przebywać bez wizy na następujące terenach:
 • BezViz Visa Free No visaMiasto Brześć i obwód brzeski;
 • rejon Prużany;
 • rejon Kamieniec;
 • rejon Żabinka;

Przekroczyć granicę państwową pomiędzy Republiką Białorusią i Rzecząpospolitą Polską można w następujących punktach przekroczenia granicy:

 • dworzec kolejowy w Brześciu (Terespol – punkt przekroczenia granicy stacji kolejowej “Brześć-Centralny”);
 • przejścia drogowe – Brześć (Terespol), Domaczewo (Sławatycze) Peszczatka (Połowce);
 • piesze przejście Pererow (Białowieża);
 • lotnisko w Brześciu.
 1. Podstawą na bezwizowy wjazd dla cudzoziemca jest dokument o standardowym wzorze, wydany przez białoruską firmę turystyczną.
 2. Aby uzyskać ten dokument, turysta powinien:
 • zwrócić się do firmy turystycznej, która ma prawo wydawania takich dokumentów;
 • zarezerwować wybraną wycieczkę lub wybraną usługę.
 1. Przed wyjazdem należy nabyć polisę ubezpieczeniową na okres pobytu w Republice Białorusi.
 2. Pobyt na terytorium Republiki Białorusi może być określony na okres od 1 do 10 dni.
 3. Dokumenty, które turysta musi posiadać przy przekraczaniu granicy państwowej:
 • ważny dokument uprawniający do wyjazdów zagranicznych (paszport);
 • dokument ustalonego wzoru uprawniający do pobytu na terenie Republiki Białorusi (wydany przez biuro podróży i przesłany na adres e-mail turysty);
 • ubezpieczenie medyczne;
 • w przypadku podróży własnym srodkiem transportu (auto, motocykl) miedzynarodowe ubezpieczenie środków transportowych tzw. Zielona karta.
 1. Przy wjeździe na terytorium Republiki Białoruś, cudzoziemcy muszą posiadać środki finansowe w ilości nie mniejszej niż, dwie (2) stawki bazowe ustalone w Białorusi na każdy dzień pobytu (1 stawka bazowe = 24 rubli 50 kopiejek).

Porządek przekraczania granicy państwowej: 

Po polskuPodczas przekraczania granicy Republiki Białorusi, niezależnie od sposobu jej przekraczania, konieczna jest kontrola graniczna i celna. Cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa (zwani dalej “obcokrajowcami”) mogą przekraczać granicę państwową Republiki Białorusi na podstawie następujących dokumentów:

 • ważny dokument uprawniający do wyjazdów zagranicznych (paszport);
 • dokument ustalonego wzoru uprawniający do pobytu na terenie Republiki Białorusi (wydany przez biuro podróży i przesłany na adres e-mail turysty);
 • ubezpieczenie medyczne;
 • Karta migracyjna jest sporządzana na granicy. (Uwaga: utrata karty migracyjnej, kara się grzywną)
 • w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) ubezpieczenie na transport tzw. Zielona karta

Działania zabronione na terytorium pomiędzy granicą państwową, a przejściem granicznym:

 • parkowanie pojazdów;
 • wsadzanie i wysadzanie pasażerów;
 • wykonanie operacji załadunku i rozładunku;
 • obecność osób niezwiązanych z przekraczaniem granicy państwowej Republiki Białorusi.

Za naruszenie tych przepisów, obywatele podlegają odpowiedzialności administracyjnej zgodnie z art. 23,31 Kodeksu postępowania administracyjnego RB (ostrzeżenie z deportacją lub bez deportacji lub nałożeniem kary w wysokości do 50 płac bazowych).

Działania zabronione w punktach przekroczenia granicy państwowej:

 • nagrywanie filmów i robienie zdjęć
 • prowadzenie rozmów na mobilnych środkach komunikacji;
 • zabrania się zostawiać pieniądze (i inne wkłady) , w dokumentach przekazywanych do kontroli, organom służb celnych i ochrony granicy;

podjęcia działań mających na celu podżeganie pracowników organów kontroli państwowej do naruszenia procedury kontroli granicznej oraz innych kontroli, w tym oferować i (lub) przekazywać jakiekolwiek wartości materialne, oferować i (lub) obiecywać korzyści o charakterze majątkowym.

Porządek pobytu zagranicznych obywateli w Republice Białorusi:

Po polskuCudzoziemiec lub osoba bez obywatelstwa, który przybył do Białorusi, zobowiazany jest zarejestrować się w miejscu faktycznego zamieszkania w terminie 5 dni, z wyjątkiem niedziel, dni świątecznych.

Organy rejestracyjne w Republice Białoruś:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Organ spraw wewnętrznych;
 • hotel;
 • sanatoria i organizacje ochrony zdrowia;
 • podmiot agroekoturystyki.

W przypadku naruszenia przez obywateli danego wymogu przewidziana jest odpowiedzialności administracyjna na mocy część 1 art. 23,55 Kodeksu administracyjnego Republiki Białorusi (ostrzeżenie lub grzywna w wysokości do 50 płac bazowych lub deportacja).

Zasady wypełniania deklaracji przy przekraczaniu państwowej granicy Republiki Białorusi:

Podczas przekraczania granicy należy wypełnić i przekazać deklarację pracownikowi urzędu celnego, w przypadku jezeli wwozisz na terytorium Republiki Bialoruś:

 • środek transportu;
 • towary o wartości powyżej 1500 EUR lub ważące ponad 50 kg;
 • gotówka i / lub czeki podróżne o łącznej wartości większej niż równowartość 10.000 USD;
 • produkty alkoholowe (ponad 3 litry) lub wyroby tytoniowe (ponad 200 sztuk);
 • instrumenty pieniężne: weksle, czeki (czeki bankowe), papiery wartościowe w formie dokumentu;
 • broń i amunicja (w tym odzielne czesci w/w), naboje gazowe, paralizatory, gaz pieprzowy w sprayu, elektro szokery, biała broń, broń pneumatyczna itp.
 • preparaty medyczne, narkotyki, silne substancje i ich prekursory;
 • przedmioty kultury, publikacje drukowane, książki, gazety, zdjęcia;
 • zwierzęta;
 • towary importowane częściej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych;
 • przedmioty mające wartość historyczną i muzealną.

System pobierania opłat BellToll:

Po polskuKorzystanie z płatnych dróg wchodzących w skład systemu BellTоll opłacają kierowcy następujących kategorii pojazdów:

 • Mechaniczne pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony;
 • Mechaniczne pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony zarejestrowane poza Unią Celną.

Kierowcy pojazdów o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w krajach Unii Celnej, są zwolnieni z opłaty za podróż.

Programy turystyczne można obejrzeć tutaj: Programy turystyczne.pdf (10,5 Mb).

Po polsku обновлено: March 6, 2018 автором: Александр